تعیین و تكلیف چا‌ه‌های بدون مجوز

نویسنده:
در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلان آب تصویب شد و بر اساس این قانون استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود...
در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلان آب تصویب شد و بر اساس این قانون استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت نیرو با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) ومقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می‌کند. از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۱ صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیر حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر شده به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ کنند چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه‌ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد، چاه بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارتی مسدود می‌شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و یا متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتارخواهد شد و معترضین به رای وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code