حلقه آهنی مسئولیت ساختمان سازها

نویسنده:
سال‌ها پیش در كبک یكی از ایالت‌های كانادا پلی به خاطر اشتباه مهندسی فرو ریخت و خسارت زیادی بر جای گذاشت. از آهن آن پل ریخته، حلقه های آهنی تهیه شد كه هر كسی در كانادا به درجه مهندسی می‌رسد...
سال‌ها پیش در كبک یكی از ایالت‌های كانادا پلی به خاطر اشتباه مهندسی فرو ریخت و خسارت زیادی بر جای گذاشت. از آهن آن پل ریخته، حلقه های آهنی تهیه شد كه هر كسی در كانادا به درجه مهندسی می‌رسد نه صرفا تحصیلات دانشگاهی بلكه بعد از گذراندن هفت‌خوان رستم و سال‌ها كارآموزی عضو نظام مهندسی كانادا شده و گواهینامه دریافت می‌كند طی مراسمی و با ادای سوگند آن حلقه مهندسی را در دست می‌كند كه همیشه به یاد داشته باشد خطای او چه فاجعه ای را رقم می‌زند. اما طبق قانون مسئولیت مدنی ایران نیز افراد در مقابل عمل خود مسئول هستند. طبق ماده 1 این قانون: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code